Ansvarsfull verksamhet är en av våra grundstenar

Våra viktiga ansvarsfullhetsteman finns nedskrivna i vår strategi. Viktiga värderingar för oss är bland annat att uppskatta individen och ta hand om dennas välmående samt att vara öppna och ärliga. Vi tar även vårt miljöansvar på allvar och har bundit oss till att följa gemensamma principer med våra intressenter och leverantörer.


Ansvarsfullhet är en del av vår vardagsverksamhet. Som bevis på detta har vi fått bland annat ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 45001- och GSB-certifikat. Certifikaten är ett tecken på att vi systematiskt tar hand om bland annat kvaliteten, miljön, våra arbetares säkerhet och produktionens kvalitet och säkerhet. Alla våra produkter kan CE-märkas. Vidbehov kan vi också leverera de vanligaste kvalitetsintygen till kunden.

Vårt mål är att år 2020 ha minskat våra CO2-utsläpp per aluminiumprofilkilo till en tredjedel av nivån år 2015. Dessutom använder vi i vår produktion primäraluminium som producerats genom de renaste möjliga processerna, och när du som kund använder våra profiler deltar du också i att ersätta aluminium producerat med fossila bränslen.

Vi mäter effekterna av vår verksamhet genom att regelbundet göra enkäter bland våra intressenter och genom att ständigt sträva att förbättra alla delar av vår verksamhet på basis av feedbacken vi fått.

Ansvarsprinciper

Vi och våra leverantörer och serviceproducenter följer gemensamma regler för ansvarsfullhet. Till dem hör bland annat att behandla arbetstagare väl och jämlikt, ta hand om arbetssäkerheten och välmåendet på arbetsplatsen samt att ta hänsyn till miljön. Vi strävar efter att också uppmuntra våra samarbetspartners till ansvarsfull verksamhet. Vi förbinder oss även till att följa varje lands aktuella lagstiftning när vi verkar på marknaden.