Ansvar för individen och gemenskapen

Vi strävar efter att understöda den lokala gemenskapen på alla sätt vi kan inom vår affärsverksamhet. Redan i 80 år har vi fungerat som en betydande verksamhetsutövare i vår by och en viktig skapare av arbetsplatser i regionen. Man kan inte underskatta effekten vårt bolag har haft på bygemenskapens livskraft. Vi har bland annat hjälpt till med att bevara skolan i byn och stött dens verksamhet.


För oss betyder ansvarsfull affärsverksamhet en vilja att vara en viktig skapare av arbetsplatser i regionen både nu och i framtiden. Vi strävar efter att bevara arbetsplatserna i Luoma-aho by och därmed främja byns och de omgivande kommunernas livskraft. På så vis är vi med och skapar samhällelig välfärd i regionen. Även den indirekta arbetsplatsskapande effekten vårt företag har är tämligen betydande. Vi strävar efter att jämlikt välja lokala verksamhetsutövare när vi upphandlar och väljer samarbetspartners. Det understöder också våra principer om miljöansvar.

Vi tar vårt ansvar för våra arbetstagares hälsa och säkerhet och följer arbetsplatshälsovårdens och arbetarsäkerhetens ISO 45001 system. Vi strävar efter att kontrollera risker och vara förutseende för att förebygga så väl säkerhetsrisker som till exempel arbetsrelaterade sjudomar. Vi organiserar också regelbundet utbildning om dessa ämnen.